Samverkan för digital utveckling i Kulturskolan

Utveckling av Kulturskolans digitala utbud är ett treårigt samverkansprojekt mellan Kulturskolan Stockholm, Malmö Kulturskola och Kulturskolan i Göteborgs stad som startade 2021.

Projektets mål är att utöka, tillgängliggöra och bredda Kulturskolans digitala utbud och på så sätt nå ut till fler och nya deltagare i de samverkande kommunerna. För att åstadkomma detta utvecklas Kulturskolans digitala kompetens, metoder och verktyg.

Satsningen genomförs med stöd från Kulturrådets utvecklingsbidrag för kulturskolor och syftar till att utveckla våra respektive kulturskolors digitala utbud utifrån två perspektiv: att utveckla befintliga så väl som nya och kombinerade ämnen där barn och ungas digitala skapande är i fokus, samt att utveckla digitala och hybrida former för att möta, kommunicera och dela undervisningsmaterial med våra deltagare.

Projektet arbetar utifrån tre spår där vi involverar pedagoger till samverkan för erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensam kompetensutveckling samt för att utveckla, testa och utvärdera gemensamma aktiviteter med målgruppen:

  1. Musik online – Digitala och hybrida format för musikundervisning
  2. Spelskapande – Nytt digitalt ämne som kombinerar Kulturskolans olika ämnesinriktningar
  3. Digital kulturbank – Digitala metoder och undervisningsmaterial för att nå ut till fler barn och unga genom samverkan med skolor och fritidsaktörer

Vill du veta mer eller är du intresserad av att samverka med oss?
Kontakta Lisa Söderlund, verksamhetsutvecklare på Kulturskolan Stockholm på mobil: +46 76 120 07 49 eller e-post: lisa.soderlund@edu.stockholm.se

Foto: Nicolas Lobo, Unsplash.

Uppdaterad