1 augusti justerades kursavgifterna

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 maj fattades beslut att Kulturskolan Stockholms nya avgiftssystem ska börjar gälla från och med 1 augusti 2020. Detta för att nå underrepresenterade grupper och bredda deltagandet med möjligheter till avgiftsbefrielse samt reducerade avgifter baserat på hushållens inkomst. Med ökade intäkter för Kulturskolan kan en avgiftsfri och öppen verksamhet utvecklas och utökas.

Kulturskolan har på uppdrag av kulturnämnden analyserat vilka resultat och effekter som tidigare insatser gett för att bredda deltagandet inom Kulturskolans verksamheter. Av analysen framkommer att den nuvarande avgiftsmodellen från 2015 inte fått avsedd effekt med ett ökat deltagande i stadsdelar där Kulturskolan har låg beläggning och att det behövs andra insatser för att öka deltagandet. För att Kulturskolan ska kunna nå fler barn och unga i stadsdelar med lägre deltagande och andra underrepresenterade grupper, beslutade kommunfullmäktige den 25 maj 2020 att Kulturskolans riktade, avgiftsfria och uppsökande verksamhet utökas. Expanderingen av dessa verksamheter finansieras genom ett nytt kursavgiftssystem där nya möjligheter ges att söka fullständig eller partiell avgiftsbefrielse, baserat på hushållets inkomst, kombinerat med ökade kursavgifter.

Beslutet i korthet

 • Hushåll med en gemensam årsinkomst på under sex prisbasbelopp är berättigade till avgiftsfria termins- och kortkurser.

 • Hushåll med en gemensam årsinkomst på över sex men under åtta prisbasbelopp är berättigade till en reducerad avgift för termins- och kortkurser på 300 kr/kurs/elev.

 • Hushåll med en gemensam årsinkomst på över åtta prisbasbelopp betalar ordinarie kursavgifter.

 • Beslutet ger ökade intäkter till kulturskolan, vilket innebär att
   - den riktade, avgiftsfria och uppsökande verksamhet utökas.
   - Bättre förutsättningar att nå de 10 750 fler elever i åldersspannet 6–21 år som idag lever i familjer med låg ekonomisk standard.

Avgifter från och med 1 augusti 2020

Terminskurser: 750 och 950 kr/termin
Orkester/kör/ensemble: 500 kr/termin
KAP: 2 800/termin
(Utomkommunala elever betalar 3 500 kr/termin)

Kortkurser: 300 och 500 kr/kurs.
(Utomkommunala elever betalar 1 750 kr/kurs)
Prova-på: Gratis

Frågor och svar kring avgiftssystemet från och med 1 augusti 2020

Så här svarar Kulturskolan/Kulturförvaltningen
Talesperson:JelenaVeljkovic, avdelningschef Kulturskolan

 • Ökade kursavgifter möjliggör kulturverksamhet för underrepresenterade grupper. Kulturskolan kan anställa mer personal som kommer att arbeta med avgiftsfri, uppsökande och tillgänglig verksamhet med låga trösklar in, i särskilt geografiska områden där underrepresenterade grupper finns.

 • När Kulturskolan 2015 genomförde en sänkning av avgifter uteblev den väntade effekten av fler elever i främst de underrepresenterade grupperna som reformen avsåg.

 • Höjda kursavgifter innebär en årlig och permanent intäktsökning. Genom dessa resurser kan vi på ett kraftfullt sätt intensifiera arbetet med riktad och tillgänglig verksamhet för att bredare nå ut till idag underrepresenterade grupper. Bland insatserna finns avgiftsfri och öppen verksamhet i ytterstadsområdena samt på lov.

 • Kulturförvaltningens bedömningär attbeslutetårligen beräknas ge 8 000 fler barn och unga möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet.

 • Genom nya möjligheter till avgiftsbefrielse samt reducerade avgifter baserat på hushållets inkomst skapar vi bättre förutsättningar att nåfler av dessa10 750barn och ungai åldersspannet 6–21 år som idag lever i familjer med låg ekonomisk standard.

Varför höjer ni avgifterna nu?
Vi har sett över vilka resultat som tidigare avgiftssänkning gett och kommit fram till att det inte gav någon större effekt gällande deltagarinflödet. Den föreslagna avgiftsjusteringen ger oss möjlighet att bredda oss med ny verksamhet för att nå fler barn och unga i Stockholm, genom att använda ökade intäkter till mer avgiftsfri verksamhet.

Kommer det inte bli svårare att nå fler när kurserna blir dyrare?
Nej, tvärtom tror vi. Avgifterna höjs, men ligger ändå lägre än flertalet av länets kommuner. Med ökade intäkter kan vi komplettera kulturskolans utbud med att erbjuda en mer öppen, tillgänglig och avgiftsfri verksamhet.

Det är redan svårt att få plats på era kurser (anmälningssystemproblem, få grundkurser utlagda, få lediga platser) och nu blir de dyrare. Kommer det bli fler platser att söka nu när priset höjs?
Med breddat avgiftsfritt utbud kan fler platser erbjudas.

Vissa kommer alltså att betala mer, för att andra ska gå helt gratis, trots att det är skattesubventionerat? Är det då på samma villkor för alla?

Ja, oberoende på var du bor så kan du delta i vilken verksamhet som helst som sker på fritiden. Beroende på ekonomiska förutsättningar finns möjligheten att söka nedsatt avgift för kursverksamheten. Ett likande system finns inom stadens verksamheter Sommarkollo och simskolan.

Kulturskolan har fått satsningar i årets budget, ca 15 mkr och nu höjer ni avgifterna. Hur kommer det sig?
Med ökade intäkter kan vi komplettera kulturskolans utbud med att erbjuda en mer öppen, tillgänglig och avgiftsfri verksamhet till fler.

Hur söker man avgiftsbefrielse?
På samma sätt som idag. I bokningsförfarandet, och på kulturskolans hemsida, finns information om hur du tar kontakt med kulturskolans administration och via enblankettgör en ansökan.

Vad är det för slags öppen verksamhet som ni kommer att erbjuda kostnadsfritt?
Vi kommer erbjuda en mer riktad och flexibel form av kulturskolansverksamhet, t ex drop-in-verksamhet, ibland i samverkan med skolor, fritidshem och fritidsgårdar.

Kommer kvaliteten på kurserna att bli bättre nu?
Kulturskolans höga kvalitet kommer kvarstå. I och med att fler barn och unga i staden får tillgång till verksamheten når kulturskolan sitt uppdrag bättre, vilket är en kvalitetsförbättring.

Varför just 6 respektive 8 prisbasbelopp som gränser för nedsatt avgift?
I och medbeslutet såkommer fler hushåll och familjer berättigas nedsatt avgift, gratis eller reducerad, jämfört med idag. I dag går gränsen för nedsatt avgift vid 5 prisbasbelopp. Anledningen är att vi vill ge fler barn tillgång till kulturskolans verksamhet, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Vi vill ha en mer jämlik kulturskola och därmed nå barn och unga som idag inte har råd att delta.

Ni höjer från 300 kr till 750 kr, det är mer än fördubbling. Hur förklarar ni det?
Det är mer än en fördubbling, men ändå är det billigare än andra aktörer på marknaden och lägre än flertalet kommuner i länet. Detta är fortfarande prisvärt med kvalitet samt relativt billigt med vad som erbjuds på marknaden.

Hur blir det med SUSO, idag betalar utomkommunala deltagare 300 kr, framöver blir det 3 500 kr?!
Ja, det stämmer. All terminbaserad verksamhet föreslås kosta 3 500 kr för deltagare som inte bor i Stockholm stad. Kulturskolans verksamhet är starkt skattesubventionerad och ska i tillföras stockholmarna.

Orkesterverksamheten – elever som idag går musikkurser får nu börja betala för orkesterdeltagandet. Det kan komma att slå hårt mot kulturskolans orkesterverksamhet?
Ja, det stämmer att deltaganden i orkesterverksamhet kommer att kosta, även om man deltar i övrig kursverksamhet. Det hänger ihop med en nysatsning på kulturskolans orkesterverksamhet samt att orkesterverksamheten kräver resurser för att kunna bedrivas. Nu erbjuds instrumentaleleverna kostnadsfritt deltagande i orkester, i det nyabeslutetprioriterasandra erbjudanden vara kostnadsfria. Det finns därutöver inga skäl att kvalitativ orkesterundervisning skulle vara kostnadsfri i motsats till övrig kursverksamhet.

Varför ändras reglerna kring lektionslängd och gruppstorlek?
Reglerna görs nu mer flexibla. Detta för att gynna schemaläggningen, anpassning av utbudet samt nå fler elever. Effektivare helt enkelt för att kunna möta efterfrågan.Mer information uppdateras och presenteras löpande med priser i detalj här på vår hemsida.

Uppdaterad