Information om förslag till avgiftsjustering

Vid kulturnämndens sammanträde tisdagen den 10 mars föreslår vi en justering av kulturskolans kursavgifter.

Kulturskolan har på uppdrag av kulturnämnden analyserat vilka resultat och effekter som tidigare insatser gett för att bredda deltagandet inom Kulturskolans verksamheter. Av analysen framkommer att den nuvarande avgiftsmodellen från 2015 inte fått avsedd effekt med ett ökat deltagande i stadsdelar där Kulturskolan har låg beläggning och att det behövs andra insatser för att öka deltagandet. För att Kulturskolan ska kunna nå fler barn och unga i stadsdelar med lägre deltagande och andra underrepresenterade grupper, föreslår förvaltningen att Kulturskolans riktade, avgiftsfria och uppsökande verksamhet utökas. Expanderingen av dessa verksamheter finansieras genom ett nytt kursavgiftssystem där nya möjligheter ges att söka fullständig eller partiell avgiftsbefrielse, baserat på hushållets inkomst, kombinerat med ökade kursavgifter.

För mer information läs tjänsteutlåtandet som finns påhttp://insynsverige.se/stockholm-kultur

Förslaget i korthet:

Oberoende på var du bor så kan du kunna delta i vilken verksamhet som helst som sker på fritiden. Beroende på ekonomiska förutsättningar finns möjligheten att söka nedsatt avgift för kursverksamheten. Ett likande system finns inom stadens verksamheter sommarkollo och simskolan.

Ökade kursavgifter möjliggör kulturverksamhet för underrepresenterade grupper. Kulturskolan kan anställa mer personal som kommer att arbeta med avgiftsfri, uppsökande och tillgänglig kulturskoleverksamhet med så kallade ”låga trösklar” in, i särskilt geografiska områden där underrepresenterade grupper finns.

När Kulturskolan 2015 genomförde en sänkning av avgifter uteblev den väntade effekten av fler elever i främst de underrepresenterade grupperna som reformen avsåg.

Höjda kursavgifter innebär en årlig och permanent intäktsökning på ca 10 miljoner. Genom dessa resurser kan vi på ett kraftfullt sätt intensifiera arbetet med riktad och tillgänglig verksamhet för att bredare nå ut till idag underrepresenterade grupper. Bland insatserna finns avgiftsfri och öppen verksamhet i ytterstadsområdena samt på lov.

Kulturförvaltningens bedömning är att avgiftsjusteringen årligen beräknas ge 8 000 fler barn och unga möjligheten att delta i kulturskolan.

Genom nya möjligheter till avgiftsbefrielse samt reducerade avgifter baserat på hushållets inkomst skapar vi bättre förutsättningar att nå 10750 fler elever i åldersspannet 6–21 år som idag lever i familjer med låg ekonomisk standard.

Svar på vanliga frågor

Varför höjer ni avgifterna?

Vi har sett över vilka resultat som tidigare avgiftssänkning gett och kommit fram till att det inte gav någon större effekt gällande deltagarinflödet. Den föreslagna avgiftsjusteringen ger oss möjlighet att bredda oss med ny verksamhet för att nå fler barn och unga i Stockholm, genom att använda ökade intäkter till att anställa personal.

Blir det svårare att nå fler när kurserna blir dyrare?

Nej, tvärtom tror vi. Avgifterna höjs, men ligger ändå lägre än flertalet av länets kommuner. Med ökade intäkter kan vi komplettera kulturskolans utbud med att erbjuda en mer öppen, tillgänglig och avgiftsfri kulturskoleverksamhet.

Kommer det bli lättare att få tillgång till Kulturskolan Stockholm nu?

Ja, med breddat avgiftsfritt utbud kan fler platser erbjudas.

Kommer ni anställa många fler lärare och erbjuda fler kurser?

Vi kommer att anställa fler som jobbar med barn och unga och med förändrade arbetsmetoder i form av mer gruppundervisning kan vi erbjuda fler kurser.

Hur söker man avgiftsbefrielse?

På samma sätt som idag. På hemsidan finns en blankett man tar hem och fyller i. Behöver man stöd i detta kan man kontakta kulturskolans administration.

Varför just 6 respektive 8 prisbasbelopp som gränser för nedsatt avgift?

I och med förslaget kommer fler hushåll och familjer berättigas nedsatt avgift, gratis eller reducerad, jämfört med idag. I dag går gränsen för nedsatt avgift vid 5 prisbasbelopp. Anledningen är att vi vill ge fler barn tillgång till kulturskoleverksamhet, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Vi vill ha en mer jämlik kulturskola och därmed nå barn och unga som idag inte har råd att delta.

Vad är det för slags öppen verksamhet som ni kommer att erbjuda kostnadsfritt?

Vi kommer erbjuda en mer riktad och flexibel form av kulturskoleverksamhet, t ex drop-in-verksamhet, ibland i samverkan med skolor, fritidshem och fritidsgårdar.

Kommer kvaliteten på kurserna att bli bättre nu?

Kulturskolans höga kvalitet kommer kvarstå. I och med att fler barn och unga i staden får tillgång till verksamheten når kulturskolan sitt uppdrag bättre, vilket är en kvalitetsförbättring.

Ni höjer från 300 kr till 750 kr, det är mer än fördubbling. Hur förklarar ni det?

Det är mer än en fördubbling, men ändå är det billigare än andra aktörer på marknaden och lägre än flertalet kommuner i länet. Detta är fortfarande prisvärt med kvalitet samt relativt billigt med vad som erbjuds på marknaden.

Varför ändras reglerna kring lektionslängd och gruppstorlek?

Reglerna görs nu mer flexibla och effektivare för att kunna möta efterfrågan. Detta för att gynna schemaläggningen, anpassning av utbudet samt nå fler elever. Rekommendationer tas fram av kulturskolan under vårterminen 2020.

Uppdaterad