Ungas rätt till delaktighet och inflytande

Under våren 2021 startade projektet "Ungas rätt till delaktighet och inflytande" inom ramen för "Kultur för alla" som ett försök för framtida och ytterligare satsning. Fokus är att utgå ifrån ett barnrättsperspektiv för att bredda och utveckla vår egen verksamhet så att barn och ungas delaktighet och inflytande i realiteten ökar.

Kulturskolan tog avstamp i bland annat det faktum att Barnkonventionen from 1 januari 2020 blev lag samt att det i vår egen verksamhetsplan lyfts fram hur viktigt ungas delaktighet och inflytande är ur ett demokratiperspektiv.

Workshops och utbildningar

Arbetet inleddes under våren 2021 med 2 workshops för enhetschefer samt utbildningar för vissa enheter och workshops för ett antal ungdomar. Workshops med enhetscheferna gav dels en förståelsegrund i hur demokratiarbete med ungdomar kan se ut men la även grunden för det fortsatta arbetet med desamma i enheterna och med ungdomarna.

Samtidigt som det lokala projektet startade så förbereddes ett nationellt projekt för chefer. I det nationella projektet samverkar Kulturskolerådet samt 14 kommuner och målet är att ta fram en artikulerad strategi för ungas inflytande i respektive kommun/kulturskola.

Det är således två olika delar av projektet som går in i varandra;

  • ett lokalt där verkstad står i fokus och
  • ett nationellt där strategiarbete på chefsnivå står i fokus i samverkan med Kulturskolerådet och generalsekreterare Torgny Sandgren.

Oavsett del så finns en gemensam strävan att öka kunskapsnivåer, dela erfarenheter oavsett vart i organisationen man än befinner sig för att i slutändan säkerställa att unga har inflytande på individ-, grupp såväl som organisationsnivå. För att lyckas behöver alla delar av organisation vara delaktiga; ledning, enhetschefer, pedagoger samt andra som möter målgruppen.

 Logga Kulturskolerådet           https://righttoplay.se/  

Logga Tollare Folkhögskola           Youth 2030

Arbetet har skett och sker i samarbete med Tollare Folkhögskola, Youth 2030 Movement samt Right to play. Detta sker på lite olika sätt; föreläsningar, workshop samt olika utbildningsinsatser.

Under Hösten 2021 fortsätter arbetet med föreläsningar och kompetensutbildningar för pedagoger, träffar med ungdomar samt nätverkande på ett nationellt plan. Ytterligare information kommer att ges av enhetschefer.

Om projektledaren

Ivve Martinez arbetar sedan 30 september 2021 som projektledare för projektet "Ungas rätt till deltagande och inflytande". Ivve har arbetat inom Kulturskolans Stockholm under lång tid och i olika roller: danspedagog, enhetsassistent och närmast som koordinator. Hon har vid sidan av dansutbildning en kandidat i sociologi och bland annat läst projektledning, producering av konstnärliga projekt mm. Nu står master i Mangement på agendan. Ivve brinner för frågor som jämlikhet, jämställdhet och demokratifrågor som bland annat inkluderar barn och ungas rätt till delaktighet. Frågan är mångbottnad men att diskutera hur Kulturskolans praktik kan erbjuda just det ligger henne varmt om hjärtat.

Uppdaterad