Kulturskolan Skeppargatan 60

På Skeppargatan 60 har Kulturskolan Stockholm på Östermalm bedrivit teaterverksamhet under många år. Men dåligt anpassade lokaler, bristande tillgänglighet och en rad arbetsmiljöproblem har präglat förutsättningarna för verksamheten. Nu föreslår Kulturförvaltningen till kulturnämnden att verksamheten ska flytta till bättre, rymligare och anpassade lokaler i det nyrestaurerade Medborgarhuset i september 2020.

Kulturskolan Skeppargatan 60

Bakgrund

Kulturskolans lokal på Skeppargatan 60 bedöms inte som ändamålsenlig. Lokalen saknar handikappanpassad toalett, förvaringsutrymmen för dekor och loge för ombyte. Lokalen har fasta läktare som tar upp onödigt mycket yta och därmed dessutom begränsar verksamheten. Lokalen har arbetsmiljöproblem i form av personalutrymmen utan fönster och avsaknad av omklädningsrum. En bedömd arbetsmiljörisk i form av ensamarbete i lokalen. Behov finns av omfattande och kostsamma åtgärder för att få lokalerna i tillfredsställande skick.I kulturskolans långsiktiga arbete så vill vi ha ändamålsenliga lokaler där pedagogerna kan samarbeta och framförallt undvika ensamarbete.

Förslag

Med bakgrund av detta föreslår därför Kulturförvaltningen att lokalen sägs upp senast 2019-12-31 för utflytt 2020-09-30, då Medborgarhuset är färdigt för inflyttning.

Frågor och svar

Kommer flytten från Skeppargatan till Medborgarhuset påverka antalet elevplatser?
Nej. Idag har vi 335 teaterelever på Södermalm och 241 på Östermalm. Totalt 576 elever. Dessa elever får plats i Medborgarhuset. Det blir inte på något sätt färre platser.

Hur många elever berörs av flytten?
Cirka 241

Är anledningen till flytten att Förvaltningen ska spara pengar?
Flytten görs på grund av att lokalen inte är ändamålsenlig enligt kulturskolans lokalstrategiska plan. Det är en dålig arbetsmiljö och har bristande tillgänglighet. I kulturskolans långsiktiga arbete så vill vi ha lokaler där pedagogerna kan samarbeta och framförallt undvika ensamarbete. Flytten ingår i en större total lokalöversyn.

Hur kommer kostnaderna att påverkas genom flytt av verksamhet från Skeppargatan 60 till Medborgarhuset?
En flytt till Medborgarhuset kommer innebära besparingar: Besparingseffekt 2020; 225 000 krBesparingseffekt 2021; 900 000 kr

Vad sker efter uppsägning fram till utflyttning 2020-09-30?
Vi räknar med att bedriva verksamhet som vanligt i lokalen t o m vårterminen 2020 för att starta upp höstterminen 2020 i Medborgarhuset.

Vad är fördelarna med att flytta verksamheten till Medborgarhuset?
Lokaler som möter moderna verksamhetskrav både för personal, utövare och besökare. Flexibla moderna scener och teknik, tillgänglighetsanpassat för att kunna välkomna alla, bra kommunikationer och lägre kostnader

Finns det några nackdelar med en flytt från Skeppargatan 60 till Medborgarhuset?
Det finns en utmaning i hur vi ska vara tillgängliga för yngre barn med kulturskoleverksamhet på Östermalm, här letar vi samarbeten med skolor. För teaterns del handlar i dagsläget om sju kurser. Beroende på var du bor så kan resvägen till teaterverksamheten bli längre. Det finns flera fördelar att bedriva teaterverksamheten i lokaler som vi dessutom redan betalar hyra för. Vi flyttar ifrån en gammal, omodern och icke funktionell lokal till en lokal som ger en helt annan möjlighet till konstnärlig och utvecklande kulturskoleverksamhet, och som möter upp till moderna krav och förväntningar.

Hur kommer en flytt att påverka tillgängligheten för de barn som idag åker till Skeppargatan?
Då kursutbudet hela tiden anpassas till efterfrågan och tillgång på lärare så förändras även elevgrupperna från termin till termin både vad gäller ålder och geografisk hemvist. Inom Kulturskolan reser vissa elever längre för att hitta en verksamhet som möter deras intresse och behov och andra elever reser kortare. Medborgarhuset har bättre tillgänglighet för fler än vad Skeppargatan har. För en del barn som idag åker till Skeppargatan kommer det bli längre resväg och för en del blir det närmare.

Finns det annan verksamhet i lokalerna i dag som blir drabbade av er flytt?
Idag använder elever från Kungsholmen scenen för sina repetitioner och föreställningar. Det är framför allt dansgrupper, teatergrupper och musikalgrupper. Vi har även teatergrupper i anex på Östermalm som använder scenen för sina föreställningar. Kungsholmens danselever, teaterelever och musikalelever kan erbjudas scener i Bromma, Husby och Hammarby sjöstad och teaterelever med undervisning i anex på Östermalm kan erbjudas scener i Medborgarhuset, Hammarby sjöstad och Bromma. Det kommer även grupper från fritidsverksamheter och mellanstadieverksamheter i närområdet. För dessa söker vi nu samarbete med de skolor som de kommer ifrån för att hitta lokaler hos dem.

Vad händer om renoveringen av Medborgarhuset blir försenat?
Det finns inget som indikerar försening i dagsläget.

När räknar man med att ta beslut om en flytt och när informeras personalen?
Beslut tas i kulturnämnden i december 2019. Uppsägning av lokalen inlämnas till hyresvärden senast i december 2019.Personal har informerats i samband med att ärendet aktualiserades i kulturnämnden.

Hur påverkas personalen av flytten från Skeppargatan till Medborgarhuset?
Det vi som arbetsgivare kan erbjuda med flytten är nya, modernare och mer ändamålsenliga lokaler. Detta innebär en förbättring av arbetsmiljön på långsikt. I kulturskolans långsiktiga arbete så vill vi ha ändamålsenliga lokaler där pedagogerna kan samarbeta och framförallt undvika ensamarbete.

Hur bedömer man att elever och vårdnadshavare som idag bor nära Skeppargatan kommer att påverkas av en flytt till Medborgarhuset?
Flytten innebär att personer som idag går på teater och finns nära Skeppargatan får längre att ta sig till teaterverksamheten. Kulturskolan arbetar just nu med att hitta andra lokaler och samarbeten på Östermalm för att kunna erbjuda ytterligare kvalitativ och utvecklande kulturverksamhet.Flytten för teatern ingår i en större total lokalöversyn och omorganisation. Detta för att mer effektivt och ekonomiskt kunna erbjuda fler barn och unga tillgång till kulturutövande.

Vad händer med befintlig personal vid en flytt?
Inför varje termin gör vi stadigvarande förflyttningar utifrån verksamhetens behov. Vi gör även ny tjänstefördelning. I dagsläget finns en heltidlärartjänst, fördelad på två personer, samt två deltidstjänster som också har andra arbetsplatser än på Skeppargatan. Dessa skulle i så fall få nya scheman när det skulle bli aktuellt.

Kontakt

Anders Elers Ivarsson
Enhetschef för Kvalitetsenheten Kulturskolan Stockholm
anders.elers.ivarsson@edu.stockholm.se
+46 850831855

 

Pressmeddelande

Pressmeddelande om Skeppargatan 60 publicerad på via.tt.se 19.11.2019

även ett 100 tal elever från Kungsholmen använder scenen för föreställningar, de kommer nu att få åka till någon annan av kulturskolans scener: Medborgarhuset, Hammarby Sjöstad eller Husby.

Uppdaterad